ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง กำลังพลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก อ่านต่อ
  • Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในประเทศ (M.Word) หรือ (PDF.)
  • ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL และดูผลการทดสอบ คลิกที่นี่ (ใช้เครือข่าย สส.ทหาร เท่านั้น)
  • Download แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุดทหาร และ แบบฟอร์มสำรวจสถานภาพห้องสมุดทหาร 
  • Download เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖ (PDF)
  • Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ คลิ๊กที่นี่
  • (ประกาศภายใน) แบบฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานใน สปท.ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ Download ได้ ที่นี่...
  • (ดูระยะเวลาและขั้นตอนการประชาสัมพันธ์...คลิ๊ก)