ข่าวทุนการศึกษา
 • ทุนการศึกษาของ ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่ข้าราชการ สปท. จำนวน ๒ ทุน พร้อมใบสมัคร [ ดูรายละเอียด ]
 • โครงการศึกษาและฝึกอบรมต่างประเทศของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.ญป. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบรูไน เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบรูไน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อต. เสนอทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณเครือรัฐออสเตรเลีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปอ.อซ. รุ่นที่ ๕๗ และ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๖ ก.พ.-๒๐ ก.ย.๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ มซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปท.มซ. รุ่นที่ ๓๘/๒๐๑๘ ศึกษาระหว่าง ๔ ม.ค.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒ ณ ประเทศมาเลเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.สปจ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหารประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖o [ ดูรายละเอียด ]
 • ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ ทุน [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพออสเตรเลีย เสนอทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๓ ทุน แก่ นายทหาร ทท. (ร.อ.-พ.ท./น.ท.) [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.วน. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖o ระหว่าง ๑๕ ก.ย.๕๙ - ๒๒ มิ.ย.๖o จำนวน ๔ หลักสูตร [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.กล.ต. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหารประจำปี ๒๕๖o-๒๕๖๑ ณ ประเทศ กล.ต. [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบรูไน เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบรูไน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]