ประกาศสอบราคา
  • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน [ดูรายละเอียด]
  • ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน ๙ รายการ (คอมพิวเตอร์) พร้อมติดตั้ง [ดูรายละเอียด]
  • ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ดูรายละเอียด]
  • ประกาศสอบราคา จ้างจัดทำโครงการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารวิจัยฐานข้อมูลดิจิทัลห้องสมุด [ดูรายละเอียด]
  • ประกาศสอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเสาธงและลานรวมพลเคารพธงชาติด้านหน้าอาคารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [ดูรายละเอียด]
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ดูรายละเอียด]
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ดูรายละเอียด]
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ดูรายละเอียด]
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้าย