• หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  [ ดูรายละเอียด ]
 • กห.ญป. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพบรูไน เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบรูไน ประจำปี ๒๕๖๑ [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อต. เสนอทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณเครือรัฐออสเตรเลีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ อซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปอ.อซ. รุ่นที่ ๕๗ และ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๖ ก.พ.-๒๐ ก.ย.๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ดูรายละเอียด ]
 • กองทัพ มซ. เสนอที่นั่งศึกษาหลักสูตร วปท.มซ. รุ่นที่ ๓๘/๒๐๑๘ ศึกษาระหว่าง ๔ ม.ค.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒ ณ ประเทศมาเลเซีย [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง กำลังพลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก อ่านต่อ
 • Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในประเทศ (M.Word) หรือ (PDF.)
 • ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL และดูผลการทดสอบ คลิกที่นี่ (ใช้เครือข่าย สส.ทหาร เท่านั้น)
 • Download แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุดทหาร และ แบบฟอร์มสำรวจสถานภาพห้องสมุดทหาร 
 • Download เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖ (PDF)
 • Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ คลิ๊กที่นี่
 • (ประกาศภายใน) แบบฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานใน สปท.ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ Download ได้ ที่นี่...
 • (ดูระยะเวลาและขั้นตอนการประชาสัมพันธ์...คลิ๊ก)

 • สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนดาวน์โหลด app ชื่อ"Thailand's Approach to AD" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น app เผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา องค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกของไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๙๓๕๔
 • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการได้พิจารณาจัดซื้อหนังสือไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ สำหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง ส่วนราชการใดสนใจสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐๒-๑๒๗-๗๒๐๖

กิจกรรมหน่วย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐